Informasjon om Kolvereid kirke


Som de fleste har fått med seg pågår det for tiden et stort restaureringsarbeid på Kolvereid kirke. Foreløpig er det kun satt i gang utvendige arbeider, men det vil også bli en stor restaurering innvendig i Kolvereid kirke. Hele prosjektet har et foreløpig mål om ferdigstillelse ca til påske 2023.

Kolvereid kirke er stengt under hele byggeperioden og kirkelige handlinger som normalt ville blitt gjennomført i Kolvereid kirke blir gjennomført i de andre kirkene vi har i kommunen. Ved begravelser vil seremonien bli gjennomført i den kirken de pårørende ønsker å bruke og så vil båren bli kjørt til Kolvereid kirkegård for jordfestelse der.

Endringene som vil bli utført i Kolvereid kirke er ønsket, og enstemmig vedtatt, både i Nærøy menighetsråd og i Nærøysund kirkelige fellesråd slik at endringene er solid forankret i det lokale kirkedemokratiet. Når det skal gjøres endringer i et kirkebygg må man søke biskopen om godkjenning for å få gjennomføre endringen. Vi har søkt om dette og har fått godkjenning fra biskopen, som ser svært positivt på endringene som skal gjennomføres.

HER ER EN OVERSIKT OVER DE FLESTE ENDRINGENE SOM BLIR GJENNOMFØRT:

UTVENDIG:

- Skifte av all bordkledning og etterisolering av vegger.

- Skifte av alle vinduer. De nye vinduene vil få spisser på toppen, lik det som var originalt på kirken.

- Oppussing av trapp inn til prestesakristi. Denne trappen var nå i dårlig forfatning.

- Drenering rundt hele kirka.

- Ny trinnløs trapp ved hovedinngangen til kirka. Den gamle rullestolinngangen fjernes. Dette blir et stort løft for universell utforming i kirka når rullestolbrukere og rullatorbrukere kan komme seg inn i kirka sammen med familien uten å være nødt til å ta seg inn ved en sideinngang.

- Nytt overbygg over inngangsparti. Her blir det laget et litt bredere tak, mer likt det som var originalt på kirka. Dagens tak er så smalt at man ikke får åpnet dørene på full gap.

INNVENDIG

- Erstatte eksisterende rørovner med vannbåren varme i gulv. Vannet varmes opp av væske/vann-varmepumpe der energien kommer fra borehull i jorda utenfor kirka. I forbindelse med etableringen av ny varme i gulvet vil gulvet også bli etterisolert.

Ny oppvarming av Kolvereid kirke vil sammen med etterisolering gi en forventet innsparing på ca 40-50 tusen kw i året i forhold til dagens forbruk.

- Etablere rullestolrampe fra gulvet i kirkerommet og opp til koret. I denne forbindelse vil også korområdet bli forlenget med ca 1 meter for å tilpasses rampen. Dette er et svært viktig tiltak som gir bedre universell utforming av kirka. Nå kan også folk som sitter i rullestol få komme opp i koret for å gifte seg, døpe sine barn, synge i kor mm. Sånn som kirken er utformet i dag er dette umulig å få til på en verdig måte for rullestolbrukere.

- Fjerne alle klokkervegger i koret. Dermed blir det bedre plass for blant annet kor og andre aktiviteter i koret. Sånn som det står i dag så er det veldig trangt i koret, selv for dåpsfamilier.

- Erstatte trefiberplater i vegger og tak og erstatte platene med panel likt det som var originalt i kirka. Eneste trefiberplater som ikke blir fjernet er platene i taket i koret. Dette for å ta vare på maleriet som er malt direkte på trefiberplatene der. Det vil bli liggende panel under vinduene i kirken, og stående panel over, likt det som man kan se på gamle bilder av kirka. Fjerning av trefiberplatene vil sannsynligvis også gi litt mer etterklang og bedre akustikk i kirka.

- Erstatte kirkebenkene med stoler. Når vi nå får fjernet rørovnene så får vi mulighet til å gjøre kirkerommet om til et mer fleksibelt lokale. Å fjerne kirkebenkene vekker mange følelser hos noen, men effekten av å gjøre det vil være stor siden målet er å bruke Kolvereid kirke mer aktivt til glede for barn, unge og eldre. Med benker er det mer begrenset hva man kan bruke kirka til. Det er ikke til å komme bort i fra at Kolvereid og Rørvik kirker er de to sentrumskirkene som det er naturlig at det skapes mest aktivitet i, spesielt for barn og unge. Vi ser allerede nå at mer og mer av arrangement og tiltak for barn og unge trekkes mot Rørvik siden den kirken er fleksibel, og dette kan føre til kapasitetsproblemer der. Med en modernisert kirke i Kolvereid vil vi på en bedre måte kunne beholde aktiviteter for barn og unge på Kolvereid i Kolvereid kirke.

- Få fram de originale søylene i kirkerommet. Søylene er i dag omkranset av treverk som er malt for å ligne marmor. Disse trekonstruksjonene har nå mange sprekker. Dagens utforming av søylene tar også uforholdsmessig plass og gjør siktlinjene opp mot koret veldig dårlige fra enkelte plasser i kirken.

- Ta galleriet tilbake til original størrelse. Det er veldig trykkende å sitte under det lave galleriet sånn som det er i dag, og innskrenking av størrelsen på galleriet vil gi et mer luftig inntrykk i kirka.

Som man kan se så blir dette en modernisering av kirka, men det vil også være mye som vil tilbakeføres til sånn som det så ut originalt før den store oppussingen/endringen på 1950-tallet. Allikevel vil det fremdeles være en del som er synlig av 50-tallsoppussingen slik at vi tar vare på tidslinjene fra hele levetiden til kirkebygget. Nå tar vi Kolvereid kirke inn i framtiden og vi tror dette vil bli til stor glede for befolkningen på Kolvereid, selv om det kan være litt uvant i starten.

I forbindelse med at det skal settes inn stoler i kirka har vi startet en stolaksjon for å finansiere de nye stolene. Dette etter mal fra stolaksjonen som finansierte stolene i Rørvik kirke. Vi håper at både private, lag og foreninger og næringsliv vil være med på å støtte opp om denne aksjonen som har som foreløpig mål å samle inn kr 700.000,-.

Det er ikke bestemt eksakt hvilken type stol som skal kjøpes inn ennå, men de må kunne stables og de må kunne hektes sammen. Stoler som skal vare i flere tiår i et offentlig bygg må være av en høy kvalitet slik at vi ikke får utgifter med å skifte ut stoler når det har gått noen få år. Stolene må også godkjennes av biskopen.

Vi oppfordrer alle til å støtte opp om stolaksjonen for Kolvereid kirke ved å betale inn valgfritt beløp til konto 4202.47.00741 eller Vippse til 741240.


Tilbake