Gravferd


Når vi opplever dødsfall i familien, er det mange spørsmål som melder seg når det gjelder gravferd. 

 

Nærøysund kirkelige fellesråd forvalter gravplassene i Nærøysund på vegne av Nærøysund kommune.

Ved dødsfall tar vanligvis familien direkte kontakt med begravelsesbyrået som de ønsker å benytte, og på vegne av familien vil begravelsesbyrået videreformidle opplysninger knyttet til gjennomføring av gravferden til kirkekontoret. Pårørende kan også ta direkte kontakt med kirkekontoret for å melde dødsfall. Man tar da kontakt med driftsleder Svein Kåre Johansen på tlf 948 43 885 eller på mail sj849@kirken.no

Gravsted - Seremoni og gravlegging skjer vanligvis i den kommunen der den som er død, var bosatt. Dersom en ønsker gravferden i en annen kommune, må en selv eller begravelsesbyrået ta kontakt med kirkekontoret i kommunen der gravlegging skal finne sted og gjøre avtale om det.

Det er gravplassforvaltningen som tar ut grav til gravleggingen. Den som gravlegges har fri grav i 20 år uten å betale festeavgift. I forbindelse med en gravlegging er det anledning til å reservere en grav ved siden av den gravlagte og da betales det festeavgift for reservasjonen allerede fra det året den første ble gravlagt. Festeavgift betales for 10 år om gangen og prisen pr år er for tiden kr 150,- pr gravlagt. 

Tid for gravferd reguleres av gravferdsloven og det skal normalt skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Dag og tidspunkt for gravferden er det kirkekontoret som koordinerer og fastsetter. Det blir utført innenfor ordinær kontortid. I Nærøysund koordineres dette av driftsleder, tlf. 948 43 885.

Seremonileder tar kontakt med pårørende når den har fått melding om gravferden, og gjøre avtale om en samtale. Seremonilederen vil samtale om hvordan gravferden skal foregå, om kransepålegging, evt. minneord fra familien og andre innslag. Tekster som en ønsker å benytte skal godkjennes av seremonileder og musikken av musikeren. 

Se også lovbestemmelser om gravferd i Norge i Gravferdsloven av 1996.

 

Søk på gravplassene

GRAVPLASSVEDTEKTER I NÆRØYSUND KOMMUNE

Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21

Godkjent Nidaros BDR 18.11.2019

 

§1. MYNDIGHETSOMRÅDE.

Gravplassene er underlagt Nærøysund kirkelige fellesråds administrasjon og myndighetsområde. Vi har følgende gravplasser i Nærøysund kommune: Foldereid, Gravvik, Kolvereid, Lundring, Salsbruket, Steine, Torstad, Garstad, Valøy, Rørvik: Vestre gravlund og Østre gravlund. Til sammen 11 gravplasser. I tillegg har vi to gamle gravplasser som ikke er i bruk til gravlegging. Det er på Kolvereid og på Garstad.

 

§2. GRAVPLASSTILHØRIGHET.

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Kirkelig fellesråd kan, på bakgrunn av begrunnelse fra etterlatte, godkjenne at utenbygdsboende kan få fri grav på en av kommunens gravplasser. Avdøde personer som pga. alderdom eller sykdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav så fremt grav blir tilvist.

Nærøysund kirkelige fellesråd er offentlig gravplassforvalter for Nærøysund kommune for alle som gravlegges, uavhengig av tros- og livssynstilhørighet. Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, innenfor rammene av gravferdsloven.

For personer som ikke er bosatt i Nærøysund kommune tilfaller det en avgift for gravlegging på gravplassene i Nærøysund.

 

§3. FREDINGSTID.

Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er 20 år.

 

§4. FESTE AV GRAV.

Festeavgiften faktureres etter den til enhver tids gjeldende takst og faktureres for en periode på 10 år. Den samme avgiften gjelder også for reservering av grav. Den som gravlegges er unntatt fra festeavgift i fredningstiden på 20 år. Unntatt fra denne regelen er den som gravlegges i reservert grav. Her betales festeavgift fra det tidspunktet man reserverer graven.

Reservering av kistegrav kan bare gjøres i forbindelse med gravlegging. Når en grav tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av, og etter søknad til fellesrådet er det mulighet til å feste enda en ekstra grav når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år.

Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.

Dersom festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes kan fellesrådet ta avgjørelse om gravlegging. Hvis fester dør skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet skal overføres til.

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§5. GRAV OG GRAVMINNE.

Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.

Montering av gravminne kan først skje etter at kirkevergen eller den han har bemyndiget har anvist plass og kontrollert gravminnet. I mellomtiden tilbyr gravplassbetjeningen å ordne med et ventetegn hvor avdødes navn settes på. Oppsetting av ventetegn med navneplate faktureres etter den til enhver tid gjeldende takst.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der så lenge graven festes. Maksimalstørrelser på gravminner og sikring av gravminne reguleres i henhold til gravferdslovens forskrifter.

 

§6. PLANTEFELT.

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Planter utenfor gravfeltet vil bli fjernet.

Det gis anledning til å bruke liggende granittplater i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke tillatt med lykter som stikker ut fra gravminnets tilmålte plass. Det er ikke tillatt med gravlykter med åpen flamme, eks. fakler og telys.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring. Rullestein er ikke tillatt til innramming.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt eller liggende granittplate, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

 

§7. PLANTEMATERIALE.

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

 

§8. STELL AV GRAV.

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvaret for.

Fester av gravstedet er ansvarlig for at gravminnet er forsvarlig oppsatt og ikke er til fare for andre, og at plantefeltet ikke er til sjenanse for de som ferdes på gravplassen.

Dersom gravplassvedtektene ikke etterkommes kan gravminnet legges ned eller tas bort. Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra ansatte på gravplassen. Når nødvendig arbeid skal utføres og av hensyn til mulige skader, ulykker eller fare under arbeid, har gravplassens ansatte anledning til å flytte eller legge ned gravminner i nærheten av grav som skal graves.

Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eller blir tilsådd av gravplassbetjeningen.

 

§9. MINNEFOND.

Innkomne midler som blir innbetalt til minnefond settes på øremerket konto. Disse midlene brukes etter gjeldende regler for minnefond på den enkelte gravplass.

 

§10. BÅREROM.

Bårerom skal brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse.

Liksyning skal bare finne sted etter samtykke fra de som sørger for gravferden og er de gravplassansatte uvedkommende. Etter ønske fra avdødes etterlatte kan det avholdes en kort minnestund og/eller syning i bårerom, eller i kirke/seremonirom etter innsetting av båren før seremoni.

 

§11. NÆRINGSVIRKSOMHET.

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra fellesrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Gravplassbetjeningen gis ikke anledning til å formidle salg av gravminner og vedlikeholdsoppdrag av gravminner.

 

§12. MINNELUNDER.

Navnet minnelund: Det er ikke festeavgift for gravsted i navnet minnelund i Nærøysund, men pårørende betaler en avgift som skal dekke del av minnesmerke, stell og vedlikehold i 20 år. Det gjelder forskjellige takster for innbyggere i Nærøysund kommune og for utenbygdsboende.

Om gjenlevende ektefelle ønsker å reservere plass i navnet minnelund og på tilhørende minnesmerke, betales en avgift for 5 år. Det gjelder forskjellige takster for innbyggere av Nærøysund kommune og for utenbygdsboende.

Etter 20 år kan pårørende fornye avtalen om stell, og opprettholdelse av navneplate med 10 år pr gang.

 

Anonym minnelund: Nedsetting av urne i anonym minnelund er gratis for innbyggere i Nærøysund kommune, mens utenbysboende betaler for nedsettingen etter til den enhver tids gjeldende takst.

Gravplassforvaltningen besørger beplantning og stell av blomsterbed foran minnesmerkene, påføring av navn på navneplater, rydding ved minnesmerkene, og vedlikehold av minnesmerkene.

Det er ikke anledning for pårørende å legge blomster andre steder enn ved minnesmerkene. Ved minnesmerkene er det kun avskårne blomster og lys som kan plasseres i eget lysstativ av pårørende. Det er ikke tillatt å legge personlige minnegjenstander ved minnesmerkene på minnelundene.

 

§13. RO OG ORDEN.

Gravplassfreden må ikke forstyrres av unødig støy. Der det er mulig å kjøre på gravplassen skal kjøringen kun skje i gangfart. Kjøring skal i hovedsak skje kun av de som har behov for det av helsemessige årsaker.

Sykling er ikke tillatt. Dyr skal holdes i bånd.

 

Vedtatt av kirkelig fellesnemnd for Nærøysund kirkelige fellesråd 30.10.2019. Innarbeidet korrigeringer fra Nidaros bispedømmeråd 18.11.2019.

 

 

Tilbake