Utleiereglement og pris for leie av kirkene


Her finner du utleiereglement og priser for leie av kirkene i Nærøysund.

 

 

 

Utleie av kirkene i Nærøysund kirkelige fellesråds område skal skje i tråd med «Regelverk for bruk av kirken» vedtatt av Kirkemøtet 15.04.2015.  

 

  1. GENERELLE BESTEMMELSER ANG. UTLEIE AV KIRKEN 

1.1 Om utleie 

Utlån/leie av kirkene i Nærøysund kirkelige fellesråds område til arrangementer som ikke er en del av menighetens arbeid kan kun skje etter godkjenning av vedkommende menighetsråd. Menighetsrådene har valgt å delegere denne godkjenningen til kirkevergen og det aktuelle menighetsrådets AU.   

 

Søknad om leie sendes kirkekontoret som administrerer utleie av kirkene. Søknaden fremmes på eget søknadsskjema.  

 

Repertoaret skal godkjennes av kirkemusikalsk ansvarlig kantor/organist og sokneprest i den aktuelle kirke. Ved tvil skal saken fremmes for menighetsrådet.  

 

Klageadgang. Eventuelle avslag på søknad om utleie kan påklages til biskopen. 

 

1.2 Leietakers plikter 

Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt i henhold til inngåelse av avtale om utleie. Dette gjelder pynting, bruk av levende lys, oppsett av teknisk utstyr og andre forhold som kan ha med bevaring av kirkens rom å gjøre. 

 

Det er ikke tillatt å flytte på kirkens faste inventar uten samråd med kirkens ansatte eller påføre kirken synlig varige merker. 

 

Brannvern Leietaker må rette seg etter regler for brannvern. Kirketjener er brannvernansvarlig ved alle arrangementer i kirken.  

Alle utganger og rømningsveier skal holdes fri for gjenstander eller annet som er til hinder eller fare ved en eventuell evakuering.  

Ved bruk av levende lys skal det utvises særlig aktsomhet. 

 

 

  1. UTLEIE TIL KONSERT m.m.  

 

2.1 Ved leie av Rørvik kirke til konserter hvor man skal benytte lydanlegg, skal kirkens utstyr benyttes. Dette inkluderer kirkens lydmann. Ekstra kostnad påløper. Det er ikke tillatt å bruke eksternt lydanlegg i Rørvik kirke.  

 

2.2 Ved utleie av kirken til oppbyggelige møter, som ikke er en del av menighetens virksomhet betales en leie etter fastsatte satser for oppvarming og renhold av kirkebygget.  

Ved arrangement der også kirketjener er tilstede betales tillegg for dette. 

 

2.3 Kirkens ansatte (fellesrådsansatte og prester) i Nærøysund kirkelige fellesråds område har fri inngang til alle arrangementer i kirkene i Nærøysund. De ansatte fremviser gyldig legitimasjon. Fri inngang er personlig og kan ikke overdras til andre.  

 

2.4 Ved utleie er kirken behjelpelig med å videreformidle informasjonsmateriell og plakater. Vi tilbyr annonsering av arrangementer på menighetenes facebooksider og fellesrådets hjemmeside.  

  1. UTLEIE TIL KORØVELSER 

3.1 Ved utleie til lokale kor for øving i våre kirker, skal det betales leie etter fastsatte satser. Det inngås egen avtale for øvingsperiodene.  

 

 

  1. UTLEIE TIL VIGSEL I KIRKEN 

4.1 Vigsler i kirkene, for medlemmer av Den norske kirke, ved andre enn menighetens prester, kan kun foregå etter sokneprestens samtykke. 

 

4.2 Personer bosatt i Nærøysund kommune 

Vigsler der en eller begge bor i eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som del av menighetens arbeid og det kreves ikke noen form for avgift. Dette inkluderer tjenester fra menighetens kirketjener, samt organist og prest.  

 

4.3 Personer ikke bosatt i Nærøysund kommune 

Vigsler der verken brud eller brudgom bor i kommunen eller har vært bosatt (folkeregisterført) i  

kommunen, eller - der ingen av dem er medlemmer av Den norske kirke - medfører avgift etter fastsatte  

satser. 

 

 

  1. AVGIFT VED GRAVFERD FRA KIRKEN 

  1. Personer bosatt i Nærøysund kommune 

 

5.1.1 Som var medlemmer av Den norske kirke 

For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Nærøysund kommune da de døde og som var  

medlemmer av Den norske kirke, kreves ingen avgift for begravelsesseremonien. 

 

Viser til egne gravferdsvedtekter.  

 

 

  1. IKRAFTTREDELSE OG VIRKNING 

Reglene trer i kraft fra og med 24.03.2022. 

Sideskift 

  1. PRISLISTE 

 

 

KONSERTER 

KAPASITET – ANTALL PERSONER 

PRIS UTLEIE 

INNEN KOMMUNEN 

PRIS UTLEIE UTENFOR KOMMUNEN 

Foldereid kirke 

170 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Foldereid kirke – låne lydutstyr 

 

Kr 500,- 

Kr 500,- 

Gravvik kirke  

200 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Garstad kirke 

320 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Kolvereid kirke 

280 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Lundring kirke 

370 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Salsbruket kirke 

180 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Steine kirke 

200 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Torstad kirke 

100 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Valøya kirke 

90 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

 

 

 

 

Rørvik kirke 

Rørvik kirke 

400 personer 

Kr 2000,- 

Kr 3000,- 

Rørvik kirke - lydutstyr og husmann på lyd (veiledning om bruk av utstyret) 

(Pålagt å bruke kirkens lydutstyr hvis det skal benyttes ekstra utstyr) 

 

Kr 5000,- 

Kr 10.000,- 

Rørvik kirke - aktivitetsrom 

 

Kr 1000,- 

Kr 1000,- 

Rørvik kirke - kjøkken 

 

Kr 500,- 

Kr 500,- 

Rørvik kirke - kirketorg 

 

Kr 1000,- 

Kr 1000,- 

Rørvik kirke – sakristi/matrom 

 

Kr 1000,- 

Kr 1000,- 

Rørvik kirke - ekstra renhold 

 

Kr 1000,- 

Kr 1000,- 

 

 

 

 

KORØVELSER – ikke del av menighetens virksomhet – alle kirker 

Leie kirke ukentlig til øving 

 

200,- 

 

OPPBYGGELIGE MØTER – ikke del av menighetens virksomhet – alle kirker 

Leie av kirke 

 

Kr 500,- 

Kr 500,- 

Bruk av kirketjener 

 

Kr 1500,- 

Kr 1500,- 

VIGSEL – alle kirker 

Leie kirke – leietaker folkeregistrert, men ikke medlem 

 

Kr 2000,- 

 

Leie kirke – leietaker ikke folkeregistrerte  

 

 

Kr 3000,- 

Bruk av organist/kantor 

 

Kr 1500,- 

Kr 1500,- 

GRAVFERD – alle kirker 

Leie kirke – leietaker folkeregistrert, men ikke medlem 

 

Kr 2000,- 

 

Leie kirke – leietaker ikke folkeregistrerte 

 

 

Kr 3000,- 

Bruk av organist/kantor 

 

Kr 1500,- 

Kr 1500,- 

Åpning og lukking av kistegrav 

 

 

Kr 4000,- 

Åpning og lukking av urnegrav 

 

 

Kr 1000,- 

 

I tillegg til disse leiekostnader påløper 10% av brutto billettinntekter for leie til kommersielle arrangementer.  

Tilbake