Oppdaterte retningslinjer for kirkene i korona-tider


Fom. 9. november ble det nye retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger hvor antallsbegrensingen er nede i maks 50 deltakere, under forutsetning av at avstandskravet kan overholdes. Dette gjelder alle kirkene i Nærøysund kommune.

 

 

Disse retningslinjene gjelder i første omgang frem til 1. desember, men vil kunne bli endret eller utvidet i takt med utviklingen av koronasituasjonen nasjonalt og lokalt.

Kirkerådet har kommet med en ny oppdatert veileder for å ivareta smittevernhensyn for gudstjenester og kirkelige handlinger. Fortsatt åpning av kirkene kan skje under forutsetning av at vi ivaretar smitterverntiltak og forholder oss til pålagte begrensinger når det gjelder antall deltakere:

  • Maks 50 personer (i tillegg til medvirkende).
  • Minimum 1 meter mellom hver person. (målt fra skulder til skulder)
  • Seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.
  • Lokale bestemmelser kan overstyre bestemmelsene hvis det oppstår lokale smitteutbrudd.

Gudstjenester: Det vil ikke bli feiret nattverd og det skal ikke være lystenning for å unngå bevegelse i kirkerommet. Alle ofringer må foregå via Vipps.

Dåp: Det vil være begrensinger i forhold til antall dåp pr. gudstjeneste. Pr. dags dato settes det en antallsbegrensing på inntil 20 deltakere i hvert dåpsfølge. Det kan i noen situasjoner bli aktuelt med egne dåpsgudstjenester hvis flere familier ønsker dåp på samme dag i samme kirke. Disse vil da bli plassert i forbindelse med eksisterende gudstjenester. 

Begravelser: Pga. antallsbegrensningene på 50 deltakere bes de pårørende om å invitere og lage en liste over deltakere til begravelsen. En slik forhåndsutfylt liste vil hindre at folk skal bli avvist i kirkedøren.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på seks hovedprinsipper: 

  1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  3.  Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  4. God avstand mellom alle som deltar.
  5. Tilstrekkelig bemanning til stede. 
  6. Begrense antallet sosiale kontakter. 

Det settes krav til at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved eventuell senere smittesporing. Derfor blir det ført navneliste over hvem som deltar på alle arrangementer. Listen slettes etter 14 dager. 

Alle ansatte har gjennomført opplæring i gjennomføring og håndtering av smitteverntiltak. 

Tilbake