Kirken i korona-tider


Gjeldenede bestemmelser for gudstjenester og kirkelige handlinger ble oppdatert 16.06.2020, og det er nå utvidet til 200 deltakere såfremt alle kan holde minst en meter avstand. 

 

 

Kirkerådet har kommet med en veileder for å ivareta smittevernhensyn for gudstjenester og kirkelige handlinger. Gjenåpningen av kirkene kan skje under forutsetning av at vi ivaretar smitterverntiltak og forholder oss til pålagte begrensinger når det gjelder antall deltakere:

  • Maks 200 personer (i tillegg til medvirkende).
  • Minimum 1 meter mellom hver person.
  • Seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.
  • Lokale bestemmelser kan overstyre bestemmelsene hvis det oppstår lokale smitteutbrudd.

Vi ber alle dåpsfamilier om å ta direkte kontakt med kirkekontoret for å avtale nærmere pga. antallsbegrensingene. Det vil være begrensinger i forhold til antall dåp pr. gudstjeneste. Det kan i noen situasjoner bli aktuelt med egne dåpsgudstjenester hvis flere familier ønsker dåp på samme dag i de minste kirkene våre. Disse vil da bli plassert i forbindelse med eksisterende gudstjenester.

Avstandskravet gir begrensninger på hvor mange personer vi kan tillate i hver kirke. Antallsbegrensingene opplyses for hvert arrangement.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper: 

  1. Syke personer skal ikke delta eller være tilstede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Det settes krav til at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved eventuell senere smittesporing. Derfor blir det ført navneliste over hvem som deltar på alle arrangementer. Listen slettes etter 10 dager. 

Alle ansatte har gjennomført opplæring i gjennomføring og håndtering av smitteverntiltak. 

Tilbake