Oppdaterte retningslinjer pr. 4. januar 2021 for kirkene i korona-tider


Fom. 4. januar ble det innført en nasjonal nedstengning som innebærer at alle planlagte gudstjenester og kirkelige handlinger med unntak av begravelser avlyses frem til 18. januar. 

 

Gjeldende retningslinjene gjelder i denne omgang for 4. januar til 18. januar, men vil kunne bli endret eller utvidet i takt med utviklingen av koronasituasjonen nasjonalt og lokalt.

Gudstjenester: Alle planlagte gudstjenester frem til søndag 17. januar er avlyst.

Dåp: Det kan gjennomføres planlagte dåpgudstjeneste for de som har meldt inn ønske om dette før nedstengningen. Pr. dags dato settes det en antallsbegrensing på 10 deltakere i hvert dåpsfølge. 

Begravelser: Pga. antallsbegrensningene på 50 deltakere i de største kirken bes de pårørende om å invitere og lage en liste over deltakere til begravelsen. En slik forhåndsutfylt liste vil hindre at folk skal bli avvist i kirkedøren.

  • Minimum 1 meter mellom hver person (hvis de ikke er fra samme husstand)
  • Minimum 2 meter mellom hver person ved salmesang/allsang innendørs. (målt fra skulder til skulder)
  • Seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.
  • Lokale bestemmelser kan overstyre bestemmelsene hvis det oppstår lokale smitteutbrudd.

 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på seks hovedprinsipper: 

  1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  3.  Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  4. God avstand mellom alle som deltar.
  5. Tilstrekkelig bemanning til stede. 
  6. Begrense antallet sosiale kontakter. 

Det settes krav til at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved eventuell senere smittesporing. Derfor blir det ført navneliste over hvem som deltar på alle arrangementer. Listen slettes etter 14 dager. 

Alle ansatte har gjennomført opplæring i gjennomføring og håndtering av smitteverntiltak. 

Tilbake